Kraj šetrný k přírodě

Suché roky nebo kůrovcová kalamita ukázaly, že musíme změnit náš přístup k přírodě a krajině. Logickou cestou jsou opatření blízká přírodě, ne obří betonové přehrady. Přispějeme obcím na obnovu mokřadů, tůní, nebo remízků. Problematické je i intenzivní zemědělství a monokulturní lesy. Proto budeme zemědělce a vlastníky lesů motivovat, aby svým hospodařením zvyšovali odolnost krajiny a biodiverzitu.

Životní prostředí sdílíme my všichni. Naše kroky ve vedení kraje budeme pečlivě posuzovat podle dopadů na životní prostředí.

Podporujeme přírodě blízká opatření, ne obří betonové přehrady. Nesouhlasíme s budováním “obřích betonových oblud”. Naopak podporujeme investice do obnovy mokřadů, tůní či remízků.

Voda musí zůstat v krajině i v obcích. Podpoříme obce při plánování a výstavbě veřejných vodovodů a obnově stávajících vrtů pro zabezpečení dostupnosti vody. Zároveň se ve spolupráci s obcemi a jednotlivými občany se zaměříme na efektivnější využití pitné vody a používání tzv. šedé vody v běžném životě.

Kraj musí být důsledný v ochraně strategických zásob vody. V minulých letech se v kraji objevilo několik záměrů, které ohrožovaly zásoby pitné vody. Krajská samospráva by v těchto situacích vždy měla hájit veřejný zájem – ochranu pitné vody.

Podpoříme šetrné zemědělství a druhově bohaté lesy. Pro budoucí generace musíme zajistit druhově druhově pestré lesy a ne smrkové monokultury náchylné na napadení kůrovcem. Změny musí přijít i v zemědělství, aby nedocházelo k další degradaci půdy.

Budeme pracovat na postupné likvidaci starých ekologických zátěží. Na území našeho kraje je řada starých zátěží, které by kraj společně s obcemi a státem měl postupně odstraňovat.

Nejlepší odpad je žádný odpad. Podpoříme projekty vedoucí k větší recyklaci a prevenci vzniku odpadů.

Půda je nenahraditelný zdroj a musíme o ni pečovat. Například pro investiční výstavbu by měly být primárně využity brownfieldy a ne pole na okrajích měst.

Veřejné stravování jako pomoc lokálním zemědělcům.  Krajské instituce by měly v co největší možné míře nakupovat od místních zemědělců a producentů. Proto ve výběrových řízeních na dodávky potravin zavedeme kritérium lokálnosti.

Tématem je i hluk nebo světelné znečištění. Budeme trvat na zavedení a dodržování pravidel dalších druhů znečištění