Kraj, který pečuje

Náš kraj nebude zapomínat na seniory, občany se zdravotním hendikepem i na sociálně znevýhodněné. Podpoříme terénní služby jako jsou osobní asistence, pečovatelské služby nebo mobilní hospice, protože pomoc a péče přímo v domácnostech je nenahraditelná. Nedílnou součástí kompetencí kraje jsou i nemocnice a další zdravotní služby. Zachováme jejich rozsah a zaměříme se na kvalitu a dostupnost poskytované péče.

Zdravotnictví

Stabilizujeme personální situaci. Zaměříme se na nedostatek zdravotníků v nemocnicích, ale i na dostupnost ambulantních specialistů, pediatrů a praktických lékařů zejména v menších městech a obcích. 

Nebudeme omezovat lékařskou, zubní a lékárenskou pohotovost. Naopak budeme hledat cesty, jak tyto služby zajistit v dojezdové vzdálenosti všem občanům.

Zdravotní stránka péče je od té sociální neoddělitelná. Systém zdravotních a sociálních zařízení musí být prostupný (například spolupráce LDN s poskytovateli sociálních služeb).

Nesouhlasíme s privatizaci krajských nemocnic. Se stávajícími dobře fungující soukromými zdravotními subjekty budeme spolupracovat.

Podpoříme moderní trendy porodnictví. Ženy by měly mít při porodech s běžným fyziologickým průběhem dostatek času a prostoru v bezpečných rodinných pokojích v porodnicích. Lékařky a lékaři se musí soustředit na komplikované případy.

Rozšíříme specializované paliativní týmy do všech krajských nemocnic. Pacientům v terminálních stadiích nemoci i jejich blízkým by měl pomáhat tým odborníků (specializovaní lékaři, sestry, sociální pracovníci, psychologové, duchovní…).

Navýšíme počet akutních psychiatrických lůžek. V psychiatrické péči vnímáme velké rezervy. Jeji rozvoj je jednou z našich priorit. 

Vytvoříme tlak na pojišťovny. Úhrady jednotlivým nemocnicím by se měly za stejné úkony srovnat. Budeme rozvíjet centrální nákupy služeb, zboží a zdravotnického materiálu.

Podpoříme digitální propojení nemocnic. Harmonizací softwaru s využitím šifrované komunikacezlepšíme elektronickou komunikaci mezi zdravotnickými zařízeními.

Rozšíříme možnosti telemedicíny. Pomůžeme tak lékařům přejít do digitální doby a zároveň odlehčíme přeplněným ambulancím. 

Zabezpečíme nemocnice před kybernetickými útoky. Provedeme bezpečnostní audity sítí krajských zdravotnických zařízení a posílíme jejich zabezpečení.

Dohlédneme na dodržování práv pacientů. Podpoříme vznik nezávislé právní poradny pro pacienty. Zároveň vytvoříme přehledný  “návod”, jak funguje systém objednávání ke specialistovi, pohotovostí, převozů pacientů apod.

Ve spolupráci s městy se zaměříme na preventivní programy v základních školách.  Ve zdravotnictví je důležitá prevence. Děti by se rovněž měly učit první pomoc.

Sociální politika

Prioritou je pomoc přímo v domácnostech. Podpoříme navýšení kapacity terénních služeb jako jsou osobní asistence, pečovatelské služby nebo mobilní hospice. 

Zaměříme sena rozvoj podpůrných služeb pro rodiny pečující doma o své seniory, nemocné, rodinné příslušníky s handicapem či blízké v terminálním stádiu. Do role pečující osoby (dlouhodobá péče o příbuzného) se může dostat každý z nás. Zaměříme se na lepší dostupnost informací tak, aby se pečující o své blízké dostali rychleji k pečovatelským a ošetřovatelským službám i psychologickému, sociálnímu a ekonomickému poradenství.

Pomůžeme městům a obcím se stavbou startovacích a sociálních bytů. Musí být primárně určeny pro sociálně znevýhodněné, seniory, rodiny a samoživitele s dětmi, kteří nemají dostatečný příjem a nedosáhnou na tržní nájemné, mladé lidi odcházející z dětských domovů nebo pro osoby se zdravotním hendikepem.

Podporujeme vznik pobytových sociálních služeb pro specifické cílové skupiny. Jedná se například o osoby s duševním onemocněním nebo po léčbě závislosti.

Navýšíme počty lůžek v pobytových zařízeních sociální péče. Preferujeme však vznik menších, rodinných domovů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory a před těmi se stovkami lůžek.

Problémům je potřeba předcházet včasnou pomocí. Prevence je vždy účinnější než nabobtnání problémů. Terénní sociální prací, odborným poradenstvím budeme snižovat dopady negativních jevů jako dlouhodobá nezaměstnanost, dluhy či závislost na návykových látkách. Zároveň je s prevencí rizikového chování potřeba začít již na školách.  Zaměříme se na  vzdělávací programy určené školám vedoucí k prevenci rizikového chování.

Spustíme projekty zaměřené na prevenci sociálního vyloučení, které budou podporovat aktivity terénních služeb v problematických lokalitách. Důležité je zachování kontaktních center a terénních programů, jejichž činnost vede ke snižování negativních celospolečenských dopadů, užívání návykových látek.

Podpoříme v činnosti potravinové a nábytkové banky. V každém okresním městě by mělo fungovat kontaktní místo vybavené skladem potravinové a materiální pomoci.

Dobrovolnictví jako prestiž. Zasadíme se o rozvoj a propagaci dobrovolnické činnosti (např. v domovech pro seniory či v nemocnicích)

Podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem v krajských organizacích. Veřejný sektor musí jít příkladem.