Kraj chytrých řešení

Chytrý kraj ví, co se v něm odehrává. Ví, jaký chce být a jak bude odolávat současným nástrahám. Předvídavý kraj umí využívat moderní technologie a rozhoduje se na základě ověřených dat. Chytrý kraj umí využít potenciál místních lidí, aby z něj zejména mladí lidé neodcházeli.

Kraj otevřený občanům

Zavedeme skutečně rozklikávací rozpočet. Inspirací je nám graficky přehledná aplikace CityVizor, která umožňuje náhled až na úroveň faktur, je provázaná s registrem smluv a je každodenně aktualizována. 

Otevřeme účetnictví všude, kde to dovoluje zákon. Pro organizace, ve kterých je většinovým vlastníkem kraj, budou mají platit stejné povinnosti transparentního hospodaření jako pro kraj samotný.

Kraj půjde příkladem obcím a městům v regionu. Budeme podporovat, aby města a obce v Královéhradeckém kraji přiblížila své rozhodování občanům. Dobrou praxi ukazují například města sdružená ve spolku Otevřená města.

Zveřejníme on-line podklady rady a zastupitelstva. Občané musí vědět, na základě jakých podkladů se politici rozhodují. Zveřejníme hlasovací protokoly nejen ze zastupitelstva, ale i z jednání rady.

Data jsou ropa 21. století. Budeme dále rozvíjet již fungující zveřejňování informací ve formátu otevřených dat a hledat nové příležitosti pro jejich smysluplné využití například v dopravě.

Důsledná evidence majetku on-line. Občané by měli mít přehled o majetku kraje i informacím, jak s ním kraj plánuje naložit. Zprovozníme mapu majetku kraje.

Do příprav investic i strategických dokumentů zapojíme odbornou i laickou veřejnost. Včasným informováním a veřejným připomínkování předejdeme zbytečným zdržením a sporům.

Vytvoříme srozumitelnou strategii rozvoje. Občané často tápou, kam kraj směřuje. Proto vytvoříme jednoduše pochopitelný dokument, který bude zároveň dohodou o prioritách kraje. Jeho pravidelná aktualizace nabídne zpětnou vazbu, jak je kraj ve své činnosti úspěšný.

Kraj inovací

Potenciál leží v našich lidech a firmách. Podpoříme lokální firmy a živnostníky v inovativních oborech větší podporou současných podnikatelských center nebo propojením praxe s akademickou sférou.

Budeme podporovat drobné a inovativní podnikatele: Budoucnost nepatří zahraničním montovnám, ale místním podnikům s velkou přidanou hodnotou, které platí daně v Česku.

Bez rychlého připojení to nepůjde. Zaměříme se na pokrytí “šedých” místvysokorychlostním internetem. Je to jeden z klíčových prvků podpory rozvoje firemního prostředí v kraji

Podporujeme opravdová smart řešení. Veřejné prostředky prostředky musí být využívány účelně, nestačí “nálepka smart”, ale musí být jasný přínos pro občany.

Obíhat musí dokumenty, ne lidé. U agendy, které občané vyřizují s krajem (typicky kotlíkové a další dotace), zajistíme, aby ji lidé mohli vyřídit jednoduše on-line.

Kraj musí využívat svobodný software s otevřeným kódem. Ten lze snadněji upravit a funkčně propojit s jinými programy. Zároveň je ochranou před kauzami typu Opencard.

Budeme přebírat příklady dobré praxe z jiných krajů i měst a sdílet s nimi vyvinuté aplikace. Nemá smysl jednu aplikaci vyvíjet ve 14 krajích naráz.

Kraj s efektivním řízením

Chytré řešení je cílené řešení. Budeme upřednostňovat řešení na míru jednotlivým regionům, která budou směřovat ke dlouhodobé změně a ne v jednorázové dotace.

Zaměříme se na problematické lokality. Postupnými kroky budeme vytvářet podmínky ke zlepšení situace v těch částech kraje, které trápí mnohé neduhy (vysoká míra exekucí, špatná dostupnost služeb aj.). 

Úředníci jsou spoluzodpovědní za stav kraje. Vedoucí úředníky budeme vybírat v otevřených výběrových řízeních s účastí odborné části poroty.

Zavedeme funkci krajského architekta. Bude se jednat o konkrétní osobu na konkrétní dobu (5+5 let). Její hlavní činností bude koordinace práce městských a obecních architektů.

Kraj musí pracovat koncepčně a na základě jasných dat. Pevný systém strategických dokumentů umožní rychlé a předvídatelné rozhodování. Jedná se například o koncepci rozvoje zaměstnanosti nebo občanské vybavenosti.

Bude rozhodovat kvalita, nikoliv cena. U veřejných zakázek budeme používat i jiná hodnotící kritéria než je cena. U projekčních činností investic nad dvacet milionů korun budeme vypisovat architektonické soutěže.

Nebudeme kraj zbytečně zadlužovat. Rozpočty budeme sestavovat jako hospodárné, řádně odůvodněné a informace o nich budou široce přístupné.

Investiční plány přizpůsobíme reálným potřebám, ne dotačním programům. Nebudeme opakovat chyby z minulých let, kdy o investicích rozhodovalo, zda je možné na ně získat příspěvěk z evropských fondů.

Budeme partnerem pro obce, svazky obcí i neziskovému a komerčnímu sektoru. Po celém kraji působí celá řada aktivních lidí, kterým by kraj měl nabídnout pomocnou ruku.